Den gamle energiavdelingen i Adigo AS ble i 2020 etablert som et eget selskap – Adigo Renewables AS.

Adigo Renewables (AR) har utviklet og leverer nøkkelferdige småskala biogasskraftverk. Disse anleggene produserer strøm og varme fra biogass (CHP-anlegg). Adigo har levert en rekke slike anlegg til slamrenseanlegg og avfallsdeponier i Norge og Sverige.

Adigo Renewables benytter mikro gassturbiner (eller gassmotorer) i sine anlegg for strømproduksjonen, mens energien i de varme eksosgassene utnyttes til varmeproduksjon. Dette er en miljøvennlig og ikke minst en svært økonomisk utnyttelse av biogassen. I tillegg er distribuert kraftproduksjon ønskelig da dette reduserer behovet for utbygging av overføringsnettet.

Adigo Renewables kan bistå med mulighetsstudier hvor det ses på forutsetninger og lønnsomhet i et CHP-prosjekt.

I utbyggingsprosjekter forestår Adigo Renewables engineering og design av anleggene, bygging og igangkjøring. Herunder også opplæring av driftspersonell, samt videre service og ettersyn av anleggene.

Lokaler, Berghagan