Adigo Renewables leverer komplette småkraftverk for biogass i effektområdet 25 kW til 2 MW elektrisk.
Våre anlegg er basert på driftssikre mikroturbiner som produserer strøm og hvor energien i eksosgassene brukes til varmeproduksjon.

Kombinert strøm- og varmeproduksjon (Combined Heat & Power -CHP/ kogen) fra biogass er en økonomisk og miljøvennlig utnyttelse av gassen. Distribuert strømproduksjon er også ønskelig for å spare utbygging av strømnettet.

Gassen kan komme fra f.eks. slamrenseanlegg, avfallsdeponier eller fra anaerob kompostering av annet organisk materiale som f.eks. matavfall, fiskeslam, husdyrgjødsel og slakteriavfall.

Mikro gassturbiner åpner for at også selv relativt små mengder gass kan utnyttes til strømproduksjon. Adigo Renewables har lang erfaring med å prosjektere og bygge slike anlegg, og kan tilby løsninger i hele intervallet fra 65 kW elektrisk effekt til 2 MW. Med de høye strømpriser som har etablert seg, så er dette også en svært lønnsom investeringer.

Illustrasjonen under viser en prinsippskisse for et biogasskraftverk
Anleggene bygges enten i eksisterende bygningsmasse eller som selvstendige enheter i container.

Kombinert strøm- og varmproduksjon (CHP) med biogass

  • Bra for miljøet og god økonomi!

Mikro gassturbiner egner seg godt til CHP-løsninger hvor en har behov for både strøm og varme. Eksosgassen fra turbinene er energirik og holder over 300°C. Litt forenklet kan man si at fra en gassturbin som leverer 100 kW elektrisk, vil man enkelt kunne ta ut over 170 kW termisk energi. Dette gjør at totalvirkningsgraden for anlegget blir høy.

Gassturbiner har et begrenset behov for ettersyn og vedlikehold, noe som gjør dem meget konkurransedyktige i forhold til konvensjonelle gassmotorer.

Biogass fra deponier og slamrensing vil alltid inneholde en del uønskede elementer. Det kan være siloksaner, hydrogensulfid, ulike partikler e.l. Vi
utruster derfor alle våre anlegg med et renseanlegg i forkant av turbinene. Et slikt forbehandlingsanlegg vil også inneholde en utkondenseringsenhet for fukt samt en kompressor som øker trykket på gassen inn til turbinene.

Ren gass er den beste forsikring for å gi turbiner og motorer en lang levetid!

Adigo Renewables AS representer den amerikanske turbinprodusenten Capstone Green Energy i Norge, Sverige og Island. Turbinene leveres med en elektrisk effekt på hhv 65 kW og 200 kW. Turbinene kan settes sammen i ulike effektkonfigurasjoner for høyere ytelse. Oppad begrenset til 1 MW.

  • Turbinene kan kjøres kontinuerlig eller bare når man trenger det. Pådraget reguleres utfra ønsket strømproduksjon og den til enhver tid tilgjengelige gassmengden – helt ned til under 50%. Dette kan styres fra det stedlige SD-anlegget.
  • Turbinene kan kjøres enkeltvis eller ved at flere settes sammen i en såkalt «Multi-pack».
  • Kan også kjøres på andre drivstoff enn biogass; f.eks. hydrogen, LNG, biodiesel eller propan.
  • Turbiner har en effektiv forbrenning med stort luftoverskudd, noe som gir svært lave utslipp.
  • Capstones gassturbiner har kun èn bevegelig del og det er turbinakselen. Opplagringen av denne er realisert vha såkalte luftlagre. Under drift hviler akselen på små luftputer og det er således ingen mekanisk kontakt eller friksjon. Derfor trengs det heller ikke noen smøreoljer eller noe kjølemedium. Dette gir igjen et minimalt vedlikehold og derved høy oppetid.
  • Turbinene har en integrert generator med alt som skal til for nettsynkronisering og beskyttelse.
  • Adigo Renewables tilbyr også fjernkontrollert overvåkning over nettet. Da kan vi forestå igangkjøring og drift med overvåkning av alle driftsparametre. Videre kan vi gjennomføre diagnostisering ved eventuelle problemer, feilretting og oppdatering av programvaren over nettet.
  • Pålitelighet: Kan vise til driftserfaring fra titalls millioner timer.
  • Serviceavtaler tilpasset den konkrete installasjon og/eller ønsker.